பயணம்

குருட்டு குதிரையில்
இருட்டு இரவினில்
பழக்கமில்லா பாதையினில்
பயணமிக்கிறேன்

குருட்டு குதிரையும்
என் வழியில்
வரவில்லை

நானும் அதன்
வழியில்
செல்லவில்லை

பயணம் மட்டும்
தொடர்கிறது...........

இலக்கேதுமில்லாமல்


                   - சரவணன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil