இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை

அப்பா
எப்போ வருமென்று
அம்மாவிடமும்..

அம்மா
எப்போ வருமென்று
அப்பாவிடமும்

கேட்டு அடம் பிடிக்கும்
குழந்தைக்குத் தெரிந்திருக்கிறது!


                   - கா சரவணன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil