புதுவருட நம்பிக்கை

மூச்சடக்கத்தான் செய்கிறோம்
முத்துக் குளிக்க
மூச்சை நிறுத்த அல்ல

வா புத்தாண்டே...!


                   - பிரகாஷ் சம்பந்தம்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil