நம்பிக்கை

குனிந்தே இருப்பதை விட
நிமிர்ந்தால்
வானம் தெரியத்தான் செய்கிறது...!


                   - பிரகாஷ் சம்பந்தம்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil