சாதரணனின் புதுவருடம் - 1

சித்திரபானு, சுபானு
பல பெயர்களுடன் வருடங்கள்
ஒன்று போலவே நாட்கள்...


                   - பிரகாஷ் சம்பந்தம்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil