இயலாமை

நானே சாக சுடுகாடு தெரியாம சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்ட்ட வந்து வழி கேக்கற...


                   - பிரகாஷ் சம்பந்தம்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil