இலக்கு

இது தான்
இப்படி தான்
என்று திட்டமிடுவதற்க்குள்

மறந்திருந்தேன்...

காலமறிந்து பயிரிடவும்
அறுவடை செய்யவும்
தெரிந்திருத்தல்
அவசியம்!


                   - சீரமுதன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil