புத்தன்

புத்தி வந்த பின் தான் புத்தனே வந்தான்


                   - புகழ்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil