யார்ரா அவன்...

யானை மேல உட்க்கார்ந்து இருக்கவன்ட்ட போய்
சுன்னாம்பு கேக்கற...


                   - பிரகாஷ் சம்பந்தம்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம்
Sundaramoorthi
Super start.
உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil