என் தமிழ் வாழும்!

என் மழலையின்
கண்டுபிடிப்பு...

அப்பா...
"அ" இங்கிருக்கு...


                   - சீரமுதன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம்
எஸ்.சுவாமிநாதன்
வலை தளம்,நன்றாக இருக்கிறது.அன்றாட வாழ்வின் நிகழ்வுகளின் அனுபவங்களை கவிதையாக்குங்கள்."அ"- வைக்கண்டுபிடித்துவிட்டேன்,அப்பா... போன்ற வரிகள்.
உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil