சாமானியனும் செல்வந்தனும்

நாள்தோறும் முப்பிரிவு மக்களை போல்
உண்ணுபவன் செல்வந்தன்
மாதந்தோறும் முப்பிரிவு மக்களை போல்
உண்ணுபவன் சாமானியன்


                   - பிரவீன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம்
Reens
Aarumai
உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil