முரன்பாடு

உண்மையில்
நான் பேச வந்தது
சமாதானம்...

பேசி முடிக்கையில்
முரன்பாடாயிற்று...


                   - சரவணன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil