தேவதை

தேவதை கதை கேட்ட போதெல்லாம் நிஜமென்று நினைக்கவில்லை ...
நேரில் உன்னையே பார்த்த பின்புதான் நம்பி விட்டேன் மறுக்கவில்லை...


                   - படித்ததில் பிடித்தது

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil