கவிதை

கவிதை எழுதுவது எப்படி என்று
புத்தகம் வெளியிட
இருக்கிறேன்..
பக்கங்கள் கிடையாது
அட்டை மட்டுமே
அதில் உன் புகைப்படம் .


                   - படித்ததில் பிடித்தது

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil