தனிமை

தனிமையில் தோன்றிய தவறு,

அனைத்தையும் அழித்து
அளித்தது தனிமை


                   - பிரவீன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil