கனவுகளின் காதலன்

கட்டாய கல்யாணம் தவறாம்,
உன் அழகு
என்னை கட்டாயமாக
காதலிக்க சொல்வது
மட்டும் நியாயமோ..?


                   - வெங்கடேசன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil